CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Văn bản huyện ủy

STT Số kí hiệu Thể loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1.10-KH/HUKế hoạch04/11/2020Kế hoạch công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
2.07-KH/HUKế hoạch14/09/2020Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 06-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
3.Số 116-KH/HUKế hoạch09/09/2019KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4.Số 114-KH/HUKế hoạch30/08/2019KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
5.Số 369-BC/HU Báo cáo24/08/2019BÁO CÁO tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
6.1332-CV/HUCông văn02/08/2019Công văn về việc mời dụ Hội nghị hứng dẫn kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội
7.1329-CV/HUCông văn29/07/2019Công văn về việc mời dự Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và thông tin chuyên đề
8.Số 365-BC/HUBáo cáo22/07/2019BÁO CÁO tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2019
9.Số 112-KH/HUKế hoạch22/07/2019KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”
10.Số 357-BC/HUBáo cáo11/07/2019BÁO CÁO hoạt động lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ quý II năm 2019