Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Ngời, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp; lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện và các vị Uỷ viên Mặt trận huyện khoá VII cũng về dự đầy đủ.

Các đại biểu dự hội nghị

        6 tháng qua, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong huyện đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác truyên truyền, giáo dục vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp truyên truyền trên 2.370 cuộc, với hơn 115 ngàn lượt người tham dự; thường xuyên quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ảnh với cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Các cuộc vận động và phong trào do Mặt trận phát động thực hiện như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” đã được thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đã giữ vững và phát huy được các giá trị văn hoá gia đình của dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu, chọn lọc những giá trị hiện đại, loại bỏ những phong tục, tập quán không còn phù hợp; tính đến cuối năm 2018, toàn huyện Năm Căn có 12.207hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, chiếm 81,11 %; có 28 ấp, khóm đạt chuẩn Văn hoá, chiếm 28,5%. Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo cụ thể hoá 5 nội dung sát với tình hình thực tế của địa phương, phong trào nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã được phát động tuyên truyền rộng rãi và được sự đồng tình ủng hộ cao, đến nay huyện Năm Căn đã có 3/7 đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 42,28%; các hoạt động tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh cũng được thực hiện có kết quả bước đầu, một số tuyến đường trong đô thị thị trấn Năm Căn đã được nhân dân xây dựng mô hình mẫu, tạo nét văn minh đô thị rõ nét. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện tuyên tuyền thường xuyên, đã tuyên truyền 1.975 cuộc, có 74.125 lượt người nghe. Cuộc vận động “vì người nghèo” đã trở thành nề nếp thường xuyên trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tập thể và cá nhân ủng hộ, 6 tháng đầu năm đã xây dựng và bàn giao 7 căn nhà tình thương trị giá 180 triệu đồng; vận động Quỹ “vì Người nghèo” trên 40 triệu đồng; từ các nguồn vốn vận động và chính sách hỗ trợ của nhà nước, toàn huyện đã xây dựng và bàn giao 84 căn nhà vì người nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Chính phủ cho các hộ nghèo trong huyện có chổ ở ổn định, góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo của huyện; phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào khác cũng đã được triển khai thực hiện rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhân dân tham gia thực hiện; mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân có những mô hình làm theo Bác do Mặt trận phát động, tạo được sức lan toả trong quần chúng; các phong trào và cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc huyện phát động và chủ trì được nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực và trở thành phong trào thi đua rộng khắp địa bàn dân cư.

         Cùng với các phong trào và cuộc vận động; Mặt trận Tổ quốc cũng đã tích cực vân động nhân dân tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời từng bước thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhiều nơi đã làm tốt việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước của cộng đồng dân cư; từ đó vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Mặt trận không ngừng nâng lên; Mặt trận Tổ quốc huyện đã có nhiều biện pháp, giải pháp tập trung xây dựng bộ máy tổ chức Mặt trận từ huyện đến cơ sở, tổ chức thành công Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, bầu ra Uỷ ban MTTQ Việt huyện khóa VII là 45 vị, Ban Thường trực 04 vị, gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên.

Phát biểu thảo luận của ông Cao Minh Tiến, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Năm Căn

         Hội nghị đã nhất trí với đánh giá công tác Mặt trận còn những tồn tại, hạn chế nhất định: nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật sự phong phú, sự phối hợp trong thực hiện cuộc vận động, các phong trào, giám sát của Mặt trận Tổ quốc còn hạn chế; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến phản ánh của nhân dân tuy có đổi mới, nhưng từng lúc chưa kịp thời. Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã chưa thật sự chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; các mô hình do Mặt trận chủ trì có nơi hiệu quả chưa cao.

            6 tháng cuối năm UBMTTQ huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sát với thực tế cơ sở; phát huy tốt tinh thần dân chủ trong mọi tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2019; để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2019, trong phát biểu chỉ đạo đồng chí lưu ý UBMTTQ từ huyện đến cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề như: thường xuyên phối hợp các ngành chức năng và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; phát huy tốt hơn nữa vai trò nồng cốt trong việc thực hiện mở rộng dân chủ; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội gắn với việc góp ý xây Đảng, chính quyền, nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cấp cơ sở sắp tới; xây dựng mô hình phải chú trọng về chất lượng và hiệu quả; công tác giảm nghèo phải chú ý đến yếu tố bền vững; tâp trung vận động Quỹ “vì người nghèo” đạt theo kế hoạch; tiếp tục phối hợp các ngành chức năng phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc mạnh mẽ hơn; quan tâm thường xuyên công tác củng cố, xây dựng tổ chức Mặt trận, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ Viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện, trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh.

            Dịp này, hội nghị còn trao Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh Cà Mau cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2018.

 

                                                                                                       Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn