Toàn cảnh Hội nghị

          Ngày 02-8-2019, Huyện uỷ Năm Căn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và thông tin chuyên đề đến các đồng chí thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn Năm Căn; các đảng uỷ ngành, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã dự và triển khai các nội dung với hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

          Hội nghị đã được tiếp thu các nội dung như: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực; Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về truyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đảng đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới và thông tin một số nội dung chuyên đề mang tính thời sự quốc tế.

Đồng chí Phạm Công, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và thông tin chuyên đề

          Hội nghị diễn ra nghiêm túc và các đại biểu đã tập trung tiếp thu các nội dung văn bản của Trung ương, đây là cơ sở để cấp uỷ, chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cơ sở đảm bảo đạt yêu cầu; đồng thời trang bị cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn