Các đại biểu tham dự hội nghị

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; các bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn Năm Căn.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, triển khai các nội dung thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII của Đảng.

          Hội nghị đã được đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trương Đảng khoá XII, với các nội dung trọng tâm như: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự kiến ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 – 2022; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII và một số nội dung quan trọng khác của Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

          Hội nghị diễn ra nghiêm túc và các đại biểu đã tập trung tiếp thu các nội dung Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trương Đảng khoá XII, sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ tiếp tục thông báo đến cán bộ, đảng viên của cấp mình; đồng thời làm cơ sở cho cấp uỷ đảng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

                                                                                    Minh Sửa
                                                                                        Văn phòng Huyện uỷ