Quang cảnh của hội nghị

             Hội nghị triển khai 2 nội dung cơ bản theo tài liệu của chương trình do Văn phòng điều phối CCOP  Quốc gia cung cấp; theo đó các đại biểu đã được nghe PGS. TS Võ Thành Danh, Khoa kinh tế Trường Đại học Cần Thơ trực tiếp hướng dẫn, triển khai với hội nghị. Nội dung chia thành hai phần: phần 1, giới thiệu cách làm và kinh nghiệm của 1 số nước trên thế giới và một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam; phần 2 giới thiệu chung về Chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) ở Việt Nam. Mục tiêu của chương trình sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển các hình thức sản xuất kinh doanh theo hướng cộng đồng để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế ở khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; đồng thời góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; hạn chế nông dân ra thành phố, bảo vệ môi trường và gìn giữ phát triển xã hội nông thôn Việt Nam bền vững.

PGS.TS Võ Thành Danh, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ triển khai nội dung với hội nghị

            Ngoài ra các đại biểu còn được hướng dẫn cụ thể về xây dựng một đề cương đề án “ Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; đây là chương trình rất có lợi thế cho huyện Năm Căn xây dựng các thương hiệu sản phẩm chủ lực của huyện, các sản phẩm truyền thống, giúp nông dân Năm Căn sản xuất và thu nhập có lợi nhuận ổn định.

 

 

                                                                                                           Ban Biên tập
                                                                                           Trang Thông tin điện tử Năm Căn