Nhận thức sâu sắc các quan điểm Nghị quyết của Đảng về giáo dục và đào tạo đã khẳng định giáo dục là “quốc sách hàng đầu”; trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền trong huyện Năm Căn luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện, trong đó chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thường xuyên kiểm tra, theo dõi đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên, chất lượng hoạt động trải nghiệm của học sinh và chất lượng hoạt động tự học, tự giáo dục của học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hình ảnh học sinh nghe triển khai hoạt động ngoại khoá của Trường THCS
Phan Ngọc Hiển

        Theo số liệu báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tính đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn huyện Năm Căn có 32 trường học, trong đó 07 trường Mẫu giáo; 03 Trường Mầm non; 12 trường tiểu học; 09 trường THCS; 01 trường THPT; năm học 2018 - 2019 có tổng số học sinh của các cấp học, bậc học 11.252 em; tổng số giáo viên 780 người,  trong đó Mẫu giáo, Mầm non 128 người; Tiểu học 346 người; Trung học cơ sở 225 người; Phổ thông Trung học 81 người; trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền rất quan tâm đến công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, đến nay có 24/31 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác giảng dạy.

           Trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền và nhà trường luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; kết thúc năm học 2018 - 2019 tỷ lệ học sinh được đánh giá, xếp loại đúng quy định, đảm bảo sát với thực chất, về bậc học mầm mon 963/963 đã hoàn thành chương trình, đạt 100%; cấp tiểu học 993/993 học sinh, đạt 100%; tốt nghiệp Trung học cơ sở 706/801 học sinh, đạt 98,38%; tốt nghiệp Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển 461/480 học sinh, đạt 96,04%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cũng được chuẩn hoá theo quy định, thi tuyển viên chức ngành giáo dục được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo công bằng; lực lượng giáo viên ổn định, đảm bảo đủ số lượng giảng dạy, khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên như những năm trước đây; hàng năm ngành giáo dục - đào tạo huyện Năm Căn đều đưa đi bồi bưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên nhằm từng bước đạt chuẩn theo quy định về trình độ chuyên môn đạt chuẩn chung của hoạt động dạy học theo hướng đổi mới của nền giáo dục Việt Nam.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Anh Chung, Trường THCS Phan Ngọc Hiển báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019

          Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện được tốt hơn, trong thời gian tới huyện Năm Căn Năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số giải pháp như sau:

            Thứ nhất, nâng cao nhận thức, hiểu biết về phát triển toàn diện và hoạt động giáo dục toàn diện theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo trong cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, cán bộ quản lí cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ gíao viên, các em học sinh, phụ huynh học sinh; thực hiện tốt giải pháp này sẽ từng bước thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện được hiểu đúng để thực hiện đúng mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện đã đề ra.

           Thứ hai, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; đối với cán bộ quản lý giáo dục cần có đầy đủ trình độ năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực huy động các nguồn lực nhằm tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện; đối với giáo viên phải có  năng lực vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát triển năng lực học sinh, năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm và năng lực hướng dẫn học sinh tự học.

            Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá hoạt động giáo dục toàn diện, quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi các trường học việc đổi mới trong đánh giá giảng dạy của giáo viên theo chủ đề tích hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện một chủ đề hoạt động trải nghiệm của giáo viên và tập trung đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện của một trường học theo tiêu chuẩn chỉ số liên quan đến đầu vào, quá trình và đầu ra của hoạt động giáo dục toàn diện.

             Thứ tư, tập trung chỉ đạo nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới các trường học, trong đó ưu tiên đầu tư 13 trường đề nghị công nhận lại sau 5 năm đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; đồng thời thường xuyên nâng cao trách nhiệm việc quản lý và khai thác cơ sở vật chất – kỹ thuật trường học, thiết bị trường học phục vụ cho hoạt động giáo dục toàn diện; chú trọng phối hợp với các ngành có liên quan tạo điều kiện cho học sinh hoạt động trải nghiệm tham quan nhà bảo tàng, di tích lịch sử, tìm hiểu và nhận chăm lo bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ các xã, thị trấn Năm Căn, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về những giá trị truyền thống của cha anh để phục vụ cho hoạt động giáo dục.

         Thứ năm, tập trung đẩy mạnh các giải pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện; thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học vừa phục vụ cho hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm của học sinh

Hình ảnh em tập làm chiến sĩ, một hoạt động trải nghiệm do Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức năm 2017 có sự tham gia của học sinh của huyện Năm Căn

         Những giải pháp trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, phải được tiến hành thực hiện đồng bộ; trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng không được xem nhẹ giải pháp nào, có thể nói hoạt động giáo dục toàn diện của học sinh là một những mục tiêu của nền giáo dục Việt Nam ngày nay; đó là nhiệm vụ mang tính thường xuyên và lâu dài nhằm hướng tới giáo dục phẩm chất, năng lực cá nhân của học sinh để tự hoàn thiện nhân cách trong quá trình hình thành và phát triển của con người. Bằng sự nổ lực và phấn đấu quyết tâm cao của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, phát huy tính tích cực của học sinh; đồng thời có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, quan tâm của gia đình, đặc biệt sự chủ động tham mưu tích cực của ngành giáo dục và đào tạo của huyện, hy vọng trong năm học 2019 - 2020 chất lượng giáo dục toàn diện dành được những thành tích mới, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Năm Căn không ngừng phát triển đi lên.

 

                                                                                                     Bài và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn