Như chúng ta đã biết, công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ và tổ chức Đảng, là yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, phát triển đảng luôn được Đảng ta quan tâm sâu sắc, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng đảng, nhằm tăng cường sức mạnh của Đảng đủ sức hoàn thành sứ mệnh lịch sử được giai cấp công nhân và cả dân tộc giao cho.

            Trong những năm qua, cấp uỷ, tổ chức đảng ở huyện Năm Căn luôn quan tâm thực hiện công tác phát triển đảng viên mới; song trong thực tế hiện nay tình hình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn để chăm bồi phát triển đảng viên, nhất là nơi địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng đảng viên có nơi chưa được đảm bảo, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất có tầm chi phối đến chất lượng và số lượng đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ do đối tượng dự nguồn chưa đảm bảo, mặc khác do nhu cầu cuộc sống lực lượng trẻ đi tìm việc làm ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh…vì vậy dẫn đến công tác tạo nguồn phát triển đảng có nơi còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Trần Thanh Phong, HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, báo cáo đánh giá công tác phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tháng 9/2019)

          Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn Đảng bộ đến hết nhiệm kỳ phát triển 1.000 đảng viên, đây là chỉ tiêu rất quan trọng để thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bình quân mỗi năm cần phải phát triển 200 đảng viên; để phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, qua gần 4 năm thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng, các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả nhất định, số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện không ngừng tăng lên, theo báo cáo của Ban Tổ chức Huyện uỷ từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9/2019 toàn huyện đã kết nạp được 475 đảng viên, đạt 47,5% so với chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện làn thứ XI đề ra, nâng tổng số toàn Đảng bộ hiện có 2.946 đảng viên.

          Như vậy đối chiếu lại với chỉ tiêu kết nạp đảng theo Nghị quyết của Đại hội, Đảng bộ huyện Năm Căn còn phải nỗ lực phấn đấu tích cực nhiều hơn nữa. Để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm bồi, tạo nguồn phát triển đảng viên từ nay đến hết nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn tiếp tục tập trung mọi biện pháp, giải pháp đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng; đi đôi với công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ Huyện uỷ còn đề ra kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII), về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

          Từ kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, chất lượng của công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; đồng thời giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng; kết nạp với củng cố; kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên; kết nạp với rà soát, sàng lọc đảng viên. Kết quả công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Năm Căn thời gian qua đáng được trân trọng và ghi nhận, tuy nhiên xét về nguyên nhân chủ quan thấy rằng, vẫn còn một số ít cấp uỷ và tổ chức cơ sở đảng quan tâm đến công tác phát triển đảng viên còn những hạn chế nhất định; các khâu, các bước trong thủ tục, quy trình phát triển đảng có nơi thiếu chặt chẽ và đồng bộ; giáo dục, tuyên truyền nhận thức về Đảng nói chung, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên mới được kết nạp nói riêng đôi lúc chưa đầy đủ và có những đảng viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, vẫn còn xảy ra một số ít trường hợp vào tổ chức Đảng rồi lại xin ra khỏi Đảng với nhiều lý do khác nhau, hoặc tự ý bỏ sinh hoạt đảng, đây là vấn đề cấp uỷ, tổ chức đảng cần phải quan tâm đến khâu lựa chọn đối tượng dự nguồn, bồi dưỡng, giáo dục nhận thức về đảng để chăm bồi kết nạp những quần chúng ưu tú vững vàng về tư tưởng chính trị, suốt đời phấn đấu phục vụ cho sự nghiệp cách mạng vẽ vang của Đảng, nơi nào khắc phục được vấn đề trên chắc chắn công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nâng cao được chất lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vi, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Năm Căn, tháng 9/2019.

          Nhằm thực hiện tốt chất lượng kết nạp đảng viên, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Năm Căn tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

         Một là, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ nắm vững các quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng viên trong tình mới; nắm vững phương châm, phương hướng, quy trình về công tác phát triển đảng, đảm bảo bám sát vào mục tiêu của công tác phát triển đảng đã đề ra theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, có sự kế thừa liên tục, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

          Hai là, Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác tạo nguồn phát triển đảng; các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng, trong đó tập trung ở loại hình địa bàn dân cư, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp Y tế… tạo mọi điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia công tác và sinh hoạt; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý chí, động cơ phấn đấu trọn đời khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

           Ba là, tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối tượng dự nguồn; chỉ đạo các cơ quan tham mưu về xây dựng đảng từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt các bước bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… nhằm giúp quần chúng xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng; đồng thời chú trọng và quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra nâng cao chất cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, kịp thời ngăn  chặn những người cơ hội đứng vào hàng ngũ của Đảng.

           Bốn là, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quy trình, thủ tục, phát triển đảng; phát huy hết vai trò, trách nhiệm cán bộ phụ trách tổ chức ở cơ sở, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt quy trình công tác tạo nguồn phát triển đảng.

           Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đồng thời mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng những những đảng viên không còn đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng; thường xuyên quan tâm theo dõi đảng viên mới được kết nạp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó tôi luyện qua thử thách và tự khẳng định mình để trở thành đảng viên chính thức, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

          Sáu là, phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng đảng, thông qua các hoạt động của các tổ chức quần chúng nhằm giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng những đoàn viên, hội viên tiêu biểu của tổ chức mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng kết nạp đảng viên thật sự có chất lượng.

          Bảy là, từ nay hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, Mặt trận và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực chỉ đạo định hướng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng; thông qua các hoạt động cụ thể, cấp ủy đảng trực tiếp động viên, khơi dậy những quần chúng ưu tú ra sức phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện kết nạp vào tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam.

           Quán triệt sâu sắc tư tưởng lời Bác dạy “cây muốn vững ắt gốc phải bền, muốn tổ chức đảng vững mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt”, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Năm Căn quyết tâm, nổ lực phấn đấu làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, ra sức ngăn chặn kịp thời sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời coi trọng chất lượng trong công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

 

                                                                                           Bài viết Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn