Cuộc họp đã được nghe Tổ biên tập văn kiện thông qua các văn bản như: kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Quang cảnh cuộc họp

          Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện đã thông qua nội dung các văn bản do Tổ biên tập Văn kiện chuẩn bị để xin ý kiến đóng góp của các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện, qua tiếp thu các nội dung, hầu hết các thành viên Tiểu ban Văn kiện đều nhất trí cao với các nội dung đề cập trong Đề cương sơ bộ và nhiệm vụ của các thành viên đã được phân công.

           Theo kế hoạch chỉ đạo, việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 126-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 114-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ; theo đó, báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, toàn diện, khách quan sát với tình hình thực tế, chỉ rõ nguyên nhân yếu kém khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, nhằm tạo điều kiện cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới phat huy tốt ưu điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục những yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện, phát biểu kết thúc cuộc họp.

          Sau khi lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập Văn kiện tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh, tiếp tục thông qua Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian tiếp theo và tiểu ban phấn đấu hoàn thành dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII vào cuối tháng 12-2019.

 

                                                                                           Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn