Ban Chấp hành Đảng bộ huyện họp bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ  lãnh đạo, quản lý

          Đến ngày 25-01-2019, Huyện Năm Căn đã hoàn thành công tác thẩm định và chính thức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thể hiện như sau: Tập thể được kiểm điểm tự phê bình và phê bình có 219/219, đạt 100%, trong đó cấp huyện 54, cấp cơ sở 165; đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý có 352/353 đồng chí được kiểm điểm, chiếm tỷ lệ 99,43%; về đảng viên có 2.645/2.993 đồng chí, chiếm tỷ lệ 88,37%, trong đó: số đảng viên chưa được kiểm điểm là 19 đồng chí, chiếm 0,72%; đảng viên miễn sinh hoạt không phải kiểm điểm là 329 đồng chí, chiếm 10,99%.

          Kết quả xếp loại tổ chức đảng cấp huyện, có 51/51 tổ chức đánh giá, xếp loại, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 08 (có 01 đảng bộ và 07 chi bộ), chiếm tỷ lệ 15,67%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 35 (có 07 đảng bộ và 28 chi bộ), chiếm tỷ lệ 68,62%; Hoàn thành nhiệm vụ 08 (có 04 đảng bộ và 04 chi bộ) chiếm 15,68%. Đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ, có 147/147 tổ chức được đánh giá, xếp loại, đạt 100%; trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 28, chiếm 19,04%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 100, chiếm 68,02%; Hoàn thành nhiệm vụ 10, chiếm 6,80%; Không hoàn thành nhiệm vụ 09, chiếm 6,12%.

          Kết quả xếp loại đảng viên, có 2.645/2.993 đồng chí được xếp loại; trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 249, chiếm 9,41%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.058, chiếm 77,83%; Hoàn thành nhiệm vụ 322, chiếm 12,17%; Không hoàn thành nhiệm vụ 16, chiếm 0,60%.

          Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý: có 219/219 tập thể được xếp loại, đạt 100%; trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 31, chiếm 14,15%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 166, chiếm 75,79%; Hoàn thành nhiệm vụ 17, chiếm 7,76%.

          Kết quả đánh giá chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý: có 352/353 cán bộ được đánh gía xếp loại, đạt 99,43%; trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 40, chiếm 11,36%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 309, chiếm 87,78%; Hoàn thành nhiệm vụ 02, chiếm 0,56%; Không hoàn thành nhiệm vụ 02, chiếm 0,56%.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

          Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp lại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn, đảm bảo tính dân chủ, công khai, xếp loại đúng với thực chất, sát thực tế, tạo được sự đồng tình cao trong Đảng bộ.

 

 

                                                                                                                Ban Biên tập
                                                                                            Trang Thông tin điện tử Năm Căn