CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Số hiệu:

Số 91-KH/HU

Ngày ban hành:

24/04/2019

Loại văn bản:

Kế hoạch

Trích yếu:

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ triển khai, thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07-01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Tập tin: