Quang cảnh tổng kết đợt huấn luyện tự vệ tại chỗ

        Qua thời gian huấn luyện, các lực lượng tự vệ cơ quan đã được nắm vững 2 nội dung cơ bản. Về chính trị: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Về quân sự: điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật; chiến thuật.

Tổ giáo viên kiểm tra nội dung chính trị - pháp luật

          Với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng tham gia huấn luyện đã được tổ giáo viên kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc đối với  từng đồng chí để đánh giá xếp loại; kết quả có 58/58 đồng chí đạt yêu cầu, trong đó có 76,3% đạt khá, giỏi, đạt mục tiêu đề ra; đó là sự nổ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên, cùng sự quyết tâm cao của từng đồng chí tự vệ cơ quan đã được phân công tham gia huấn luyện đợt này.

Tổ giáo viên kiểm tra nội dung huấn luyện quân sự

          Từ những nội dung đã được huấn luyện, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở các phòng, ban, ngành, đoàn thể sẽ là lực lương tự vệ chủ yếu bảo vệ cơ quan, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

                                                                                          Tin và ảnh Minh Sửa – VPHU