Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng-Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng. Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Văn phòng cấp ủy hoạt động với các tên gọi khác nhau: Đội công tác Trung ương (thành lập năm 1946 tại căn cứ địa Việt Bắc), Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (thành lập tháng 5/1947 tại Định Hóa - Thái Nguyên), Văn phòng cấp ủy (hội nghị Văn phòng cấp ủy đầu tiên được tổ chức tháng 6/1949 tại Việt Bắc). Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước, Văn phòng cấp uỷ đã trải qua những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào. Trong suốt những năm tháng đấu tranh cách mạng, từ những ngày đầu Đảng mới thành lập, phải hoạt động trong điều kiện bí mật hết sức khó khăn và vô cùng gian khổ, song các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp uỷ được Đảng, Bác Hồ rèn luyện, luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt lên tất cả mọi hy sinh, gian khổ, với phẩm chất "trung thành, tận tuỵ", luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng cấp uỷ đã có những cống hiến, hy sinh to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Văn phòng cấp uỷ đã chủ động tham mưu giúp Đảng và Nhà nước những quyết sách trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất, làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".  Lịch sử 89 năm vẻ vang của Đảng, đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, là niềm tự hào, phấn khởi của tập thể cũng như mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ.

Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với các ban đảng Huyện uỷ tổ chức Hội thi báo cáo tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 có sức lan toả mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

         Phát huy truyền thống Văn phòng cấp uỷ, trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, các lớp cán bộ Văn phòng cấp uỷ từ huyện đến cở thuộc Đảng bộ huyện Năm Căn luôn trung thành, đoàn kết, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc, sống chan hòa, thân thiện. Bám sát sự chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh uỷ Cà Mau và thực tiễn địa phương, Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn  luôn chủ động tham mưu, tổng hợp phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ hàng năm; Văn phòng Huyện uỷ qua từng nhiệm kỳ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND-UBND, các ban xây dựng Đảng tham mưu giúp cấp uỷ kịp thời bổ sung, điều chỉnh những vấn đề không còn phù hợp trong thực quy chế làm việc của cấp uỷ; trọng tâm là giúp Huyện ủy tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tham mưu giúp cấp uỷ có những giải pháp đối với những vấn đề bức xúc nảy sinh.  Đồng thời tham mưu giúp Huyện uỷ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ qua các nhiệm kỳ, các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; trước mỗi sự kiện, mỗi công việc, Văn phòng Huyện uỷ đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm và chất lượng các hội nghị từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy của Văn phòng Huyện ủy thường xuyên được củng cố kiện toàn, có thể nói qua 15 năm kể từ khi Huyện Năm Căn được tái lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường Vụ Huyện uỷ và sự giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể, Văn phòng Quận uỷ đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với sự tính nhiệm của cấp uỷ.            

             Trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ huyện. Nhiều cán bộ, công chức Văn phòng Huyện uỷ đã phấn đấu trở thành những cán bộ chủ chốt của cấp huyện và cấp tỉnh, các ngành của huyện. Cán bộ, công chức Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, xứng đáng với truyền thống của Văn phòng cấp uỷ và sự tin cậy của Đảng; với những thành tích đạt được tập thể Văn phòng và cá nhân cán bộ, công chức, người lao động được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và các danh hiệu thi đua khen thưởng hàng năm.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ XII của Đảng.

          Phát huy truyền thống 89 năm vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế./.

 

                                                                                           Bài và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn